Roden

Roden 429 BRISTOL F.2B with SUNBEAM Arab engine

BRISTOL F.2B with SUNBEAM Arab engine - Image 1
Mælikvarði: 1:48
Framleiðandi: Roden
Vörukóði: rod429
Framboð: á lager!
€18.16 eða 14500 punktar.

Inniheldur0 % vsk
við sendingu til landsins: Ísland
Til að breyta landinu smelltu hér

Grunnupplýsingar

FramleiðandiRoden
Vörukóðirod429
Þyngd:0.26 kg
Ean:4823017700802
Mælikvarði1:48
Bætt í vörulista á:18.10.2006
Merki:Bristol-F2B
W 1916r. brytyjski Royal Flying Corps zamówił w kilku firmach lotniczych dwumiejscowy samolot my¶liwski, który mógłby się sam obronić przed atakami samolotów przeciwnika. Miał się do tego przyczynić obserwator lub strzelec w drugiej kabinie obsługuj±cy zamocowany na obrotnicy ruchomy karabin maszynowy. Budowy takiego samolotu podjęła się firma Bristol, a na pocz±tku 1916r. inż. Frank Bornwell konstruktor firmy zaprojektował samolot w układzie dwupłatu, o kadłubie zawieszonym między płatami i o bardzo małej odległo¶ci kabin odkrytych pilota i obserwatora lub strzelca, aby łatwo mogli się porozumiewać. Prototyp samolotu napędzany silnikiem rzedowym Falcon, oznaczono jako Bristol F.2A i oblatano w dniu 9 wrzesnia 1916r. Podczas prób w locie prototyp potwierdził dobre wła¶ciwo¶ci pilotażowe i założone osi±gi. Zamówiono wtedy 50 sztuk tych samolotów, w które wyposażono dwa dywizjony Royal Flying Corps. Po wprowadzeniu kilku zmian konstrukcyjnych przyst±piono do produkcji seryjnej odmiany samoloty oznaczonej jako Bristol F.2B Fighter. Oprócz zamówień lotnictwa brytyjskiego do wytwórni wpłynęły także zamówienia z innych państw. Ogółem od 1916r. do końca I wojny ¶wiatowej wyprodukowano 3101 samolotów Bristol F.2B Fighter, a po jej zakończeniu dalszych 378 samolotów dla lotnictwa brytyjskiego i 49 dla zagranicy. Produkowano je także na licencji w USA 50 sztuk i Belgii 40 sztuk. Po raz pierwszy samoloty Bristol F.2B w liczbie 6 sztuk z 40. dywizjonu stoczyły walkę powietrzn± 5 kwietnia 1917r. nad Arras we Francji z 5 samolotami my¶liwskimi z eskadry Richthofena. Piloci niemieccy zestrzelili wtedy 4 samoloty angielskie, nie ponosz±c strat. Dopiero zmiana taktyki stosowania tych samolotów z defensywnej na ofensywn± wykazały ich zalety i piloci na tych samolotach odnie¶li szereg zwycięstw i tak 20 dywizjon RFC wyposażony w samoloty Bristol F.2B Fighter zestrzelił ł±cznie 613 samolotów wroga. Indywidualnie najwięcej zwycięstw na samolotach tego typu odniosła załoga kanadyjska: mjr pil. A. Mac Keever i strzelec L. F. Powell, pierwszy z nich w ci±gu pół roku zestrzelił 30, a drugi 6 samolotów niemieckich. Zalety tego samolotu jakie potwierdziły się w trakcie walk w I wojnie ¶wiatowej spowodowały, że w lotnictwie brytyjskim RAF używany był aż do 1932r. Do połowy lat trzydziestych używany był także w lotnictwie m.in. w Belgii, Chinach, Hiszpanii. Irlandii i Meksyku.
In 1916. the British Royal Flying Corps ordered a two-seater fighter from several aviation companies, which could defend itself against attacks by enemy aircraft. An observer or a shooter in the second cabin, operating a movable machine gun mounted on a turntable, was to contribute to this. The construction of such an aircraft was undertaken by the Bristol company, and at the beginning of 1916. Eng. Frank Bornwell, the company's constructor, designed the plane in a biplane layout, with the fuselage suspended between the wings and with a very close distance between the pilot's and observer's or gunner's open cabins so that they could easily communicate. The prototype of the plane powered by the Falcon in-line engine, designated the Bristol F.2A, was flew on September 9, 1916. During the flight tests, the prototype confirmed the good handling properties and the assumed performance. At that time, 50 of these aircraft were ordered, with which two Royal Flying Corps squadrons were equipped. After introducing a few design changes, the series production of the aircraft, designated the Bristol F.2B Fighter, began. In addition to British aviation orders, the plant also received orders from other countries. Overall, from 1916. by the end of World War I, 3101 Bristol F.2B Fighter aircraft were produced, and after its completion, a further 378 aircraft for British and 49 for foreign aviation. They were also produced under license in the USA of 50 pieces and in Belgium - 40 pieces. For the first time, 6 Bristol F.2B planes from 40 Squadron fought in the air on April 5, 1917. over Arras in France with 5 fighter planes from Richthofen's squadron. The German pilots then shot down 4 English planes without suffering any losses. Only the change of the tactics of using these planes from defensive to offensive showed their advantages and the pilots on these planes achieved a number of victories and so 20 RFC squadron equipped with Bristol F.2B Fighter planes shot down a total of 613 enemy planes. Individually, the most victories on this type of aircraft were achieved by the Canadian crew: Maj. Pil. A. Mac Keever and the gunner LF Powell, the first of them shot down 30 and the second 6 German planes within six months. The advantages of this aircraft, which were confirmed during the fights in World War I, meant that it was used in the British RAF aviation until 1932. Until the mid-thirties, it was also used in aviation, among others in Belgium, China and Spain. Ireland and Mexico. Technical data: Maximum speed: 192 km / h, speed of climb: 5.1 m / s, maximum altitude: 6100 m, maximum range: 467 km, armament: fixed - 3 machine guns, 7.7 mm caliber.
Mistök í lýsingunni? Tilkynna vandamál
Umsagnir viðskiptavina
Bæta við umsögn um: BRISTOL F.2B with SUNBEAM Arab engine
...
Bætt í vörulista á: 18.10.2006
Framboð: á lager!
  • hlutur í boði
  • hlutur ekki tiltækur
  • hlutur fáanlegur sé þess óskað
  • afhendingu
  • ófáanlegt
  • 1 stk.
  • 2 stk.
  • 3-5 stk.
  • 6-10 stk.
  • hér að ofan 10 stk.
Er hægt að bakpanta hlut sem er ekki skráður á vefsíðunni, eða sem er skráður sem "ótiltækur"?
Mælt er með viðbótum

Mælikvarði: 1:48
Framleiðandi: Part
Vörukóði: PRT-S48-133
Framboð: á lager!

€12.13 eða 9700 punktar.

Mælikvarði: 1:48
Framleiðandi: Model Maker Decals
Vörukóði: MMD-D48094
Framboð: á lager!

€9.53 eða 7600 punktar.

Mælikvarði: 1:48
Framleiðandi: LF Models
Vörukóði: LFM-LFC48204
Framboð: á lager!

€11.01 eða 8800 punktar.

Mælikvarði: 1:48
Framleiðandi: LF Models
Vörukóði: LFM-LFC48203
Framboð: eftir pöntun

€11.01 eða 8800 punktar.

Mælikvarði: 1:48
Framleiðandi: LF Models
Vörukóði: LFM-LFC48198
Framboð: eftir pöntun

€11.01 eða 8800 punktar.

Mælikvarði: 1:48
Framleiðandi: LF Models
Vörukóði: LFM-LFC48200
Framboð: eftir pöntun

€11.01 eða 8800 punktar.

Mælikvarði: 1:48
Framleiðandi: LF Models
Vörukóði: LFM-LFC48199
Framboð: eftir pöntun

€11.01 eða 8800 punktar.

Mælikvarði: 1:48
Framleiðandi: Part
Vörukóði: PRT-S48-123
Framboð: á lager!

€6.36 eða 5100 punktar.

Mælikvarði: 1:48
Framleiðandi: Quickboost
Vörukóði: QUB48812
Framboð: á lager!

€6.49 eða 5200 punktar.

Mælikvarði: 1:48
Framleiðandi: Eduard
Vörukóði: edu49009
Framboð: á lager!

€6.12 eða 4900 punktar.

Mælikvarði: 1:48
Framleiðandi: Tally HO!
Vörukóði: TLHS48-009
Framboð: á lager!

€4.22 eða 3400 punktar.

Mælikvarði: 1:48
Framleiðandi: HGW Models
Vörukóði: HGW248034
Framboð: á lager!

€4.22 eða 3400 punktar.

Svipaðir hlutir

Mælikvarði: 1:48
Framleiðandi: Roden
Vörukóði: rod425
Framboð: á lager!

€18.16 eða 14500 punktar.

Mælikvarði: 1:48
Framleiðandi: Roden
Vörukóði: rod428
Framboð: á lager!

€18.16 eða 14500 punktar.

Mælikvarði: 1:72
Framleiðandi: Roden
Vörukóði: rod043
Framboð: á lager!

€8.61 eða 6900 punktar.

Mælikvarði: 1:144
Framleiðandi: Valom
Vörukóði: vlm14422
Framboð: á lager!

€14.14 eða 11300 punktar.

Mælikvarði: 1:144
Framleiðandi: Valom
Vörukóði: vlm14415
Framboð: á lager!

€12.67 eða 10100 punktar.

Mælikvarði: 1:33
Framleiðandi: Draf Model
Vörukóði: DFM1-2-2020
Framboð: á lager!

€7.49 eða 5300 punktar.